EN

KMO ANADOLU OTOYOL İŞLETMESİ A.Ş.

İHLALLİ GEÇİŞ YAPAN MÜŞTERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni, KMO ANADOLU OTOYOL İŞLETMESİ A.Ş. tarafından işletmesi üstlenilen otoyollardan geçişiniz ve ilgili geçişlere ilişkin herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olduğu süre boyunca ilgili kişilerden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan KMO ANADOLU OTOYOL İŞLETMESİ A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
KMO ANADOLU OTOYOL İŞLETMESİ A.Ş. bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. KMO ANADOLU OTOYOL İŞLETMESİ A.Ş.’nin yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
KVKK uyarınca çalışan olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak belirlenen Şirket tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1. TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

Şirket : Rumeli Feneri Cad. No:280 Garipçe Mah. 34450 Sarıyer/ İSTANBUL adresinde mukim KMO ANADOLU OTOYOL İŞLETMESİ A.Ş.’yi
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin İşlenmesi :

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemini,

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
KVKK :7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanarak
yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Müşteri : Şirket tarafından işletilen otoyol kesimlerinde ihlalli geçiş sağlayan kişi veya kişileri, 

Veri Sorumlusu :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir: 

Kişisel Veri Kategorileri Topladığımız Kişisel Veriler
Kimlik Verileri Ad-soyad, T.C kimlik numarası
Hukuki İşlem Verileri Araç takyidat yakalama bilgisi, araç sakınca bilgisi
Müşteri İşlem Verileri Araç plaka bilgileri, araç cinsi, araç tipi, araç model yılı, araç
tescil tarihi

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir. Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinizi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir. Ayrıca kişisel verileriniz güvenlik amacıyla ve/veya Şirket’in meşru ticari çıkarlarını korumak veya şüphelenilen veya gerçek yasa ihlallerini, çalışma koşullarının ihlallerini veya Şirket’in iş ilkeleri veya Şirket politikalarına uymama durumlarının engellenmesi veya araştırılması için Şirket tarafından kullanılabilir. Yukarıdaki amaçlarla ve ilgili yasalarla izin verildiği sürece, iş ilişkisi sırasında Şirket’in genel iş ilkelerini veya politikalarını veya diğer ilgili yasaların ihlal edildiğine dair oluşan şüpheleri destekleyen bilgilerin elde edilmesi durumunda kolluk kuvvetlerine muhtemel yasadışı davranışa işaret eden ve aramalarda elde edilen bilgileri açıklanabilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından geçiş, ücretlendirme ve tahsilata ilişkin süreçlerde otoyoldan ihlalli şekilde ücret ödemeden geçiş yapan müşterilerin yasal takip işlemleri için plaka bilgileri üzerinden sorgulama yapılarak Karayolları Genel Müdürlüğünden dijital olarak temin edilmesi kanalıyla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Kategorileri Topladığımız Kişisel Veriler Kimlik Verileri Ad-soyad, T.C kimlik numarası Hukuki İşlem Verileri Araç takyidat yakalama bilgisi, araç sakınca bilgisi
Müşteri İşlem Verileri Araç plaka bilgileri, araç cinsi, araç tipi, araç model yılı, araç tescil tarihi İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, aleniyet ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanak alınarak işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI ve SÜRELER

Kişisel Veri Kategorileri Aktarım Yapılan Kurumlar Aktarım Amaçları Saklama Süresi
Kimlik Veriler Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınan Firmalar Kanunu ve Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takip ve şikayet yönetimi işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, iade işlemleri için uygunluk sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır. Müşteri işleminden itibaren 10 yıl
Hukuki İşlem Verileri M a l i v e H u k u k i Danışmanlık Hizmeti Alınan Firmalar K a n u n i v e h u k u k i yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takip ve ş i k a y e t y ö n e t i m i işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, iade işlemleri için uygunluk sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır Müşteri işleminden itibaren 10 yıl
Müşteri İşlem
Verileri
M a l i v e H u k u k i Danışmanlık Hizmeti
Alınan Firmalar
K a n u n i v e h u k u k i yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takip ve ş i k a y e t y ö n e t i m i işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, iade işlemleri için uygunluk sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır. Müşteri işleminden itibaren 10 yıl

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir.  İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda İlgili Kişiler;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in Rumeli Feneri Cad. No:280 Garipçe Mah. 34450 Sarıyer/İSTANBUL adresine ulaştırabilir yahut da (Şirket kep adresi) PTT KEP adresine iletebilirsiniz.
Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda;
• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, araç ruhsat ve plaka bilgilerinizin
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
• Talep konunuzun, 
Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi
gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda
Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
sonuçlandıracaktır.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: